Het licht zal je bevrijden

Als je anderen helpt, zul je geholpen worden, misschien morgen, misschien over duizend jaar, maar geholpen zul je worden. De natuur moet de schuld inlossen. Het is een wiskundige wet, en het hele leven is wiskunde. -- G.L. Gurdjieff

Universele Wet nummer 6: Wet van Compensatie

Gegroet, O Zusters en Broeders van de Sterren.

Ik treed naar voren om dit volgende stukje informatie te presenteren, dat relevant is voor een begrip van de volledige context van de Universele Wetten. Het is me een groot genoegen dit volgende onderricht aan jullie, ontvangers van de Goddelijke kennis van het universum, te geven. Ik kom als jullie dienaar en oudere broer, als ik jullie de geheimen verschaf voor het vergroten van je rijkdom.

Sta me toe te beginnen met het stellen van de volgende vraag: 'hoe kan ik je van dienst zijn?'. Ik begin op deze wijze, omdat dit een voorbeeld geeft van datgene wat de primaire grondslag vormt voor de toepassing van de Wet van Compensatie.

De Wet van Compensatie is een verlengstuk van de Wet van Oorzaak en Gevolg, in die zin dat ze de 'rechtvaardige beloningen' of 'straffen' weerspiegelt, die personen ontvangen voor de zaadjes die ze hebben gezaaid. Het is een exacte wet, met haar eigen afwijkingen, die werkzaam is om de persoon grootsere dingen aan te reiken dan hij of zij zich ooit had kunnen voorstellen. Dit gebeurt wanneer de ziel zich afstemt op het Hogere Zelf ten dienste van anderen.

De Wet van Compensatie gaat over geven en ontvangen. Het is de wet die verzekert dat er voor iedereen wordt gezorgd door God. Het is de manifestatie van de Goddelijke Orde in alle dingen, en datgene wat vrijheid verleent aan de geesten die bezig zijn de attitudes van het schaarstebewustzijn en de onverzadigbare behoeften te doen verdwijnen.

De wet is feilloos in haar ontwerp. Eigenlijk zegt de wet dat er voor alles wat er wordt gegeven een teruggave zal plaatsvinden. Maar er zit een kronkel in deze wet die niet iedereen beseft. Deze wending wordt de Wet van Tienvoudig Rendement genoemd. Deze wet onthult dat als iemand eenmaal gul vanuit het hart leert geven, het universum de gift met een tienvoudig rendement teruggeeft. Dit ondersteunt de vooronderstelling dat 'het beter is te geven dan te ontvangen'.

Ik geef deze kennis gul vanuit mijn hart, Geliefden. Bovendien vraag ik vrijuit: 'wat kan ik op dit moment nog meer geven?' Door dit te doen, onthul ik je nu dat, omdat mijn houding, motieven en hart alle zijn afgestemd op waarheid, ik tienvoudig zal worden beloond voor dit aanbod.

Voor de meesten begint de Wet van Tienvoudig Rendement voornamelijk van kracht te worden als het individu leert de angsten los te laten die de boodschap uitzenden dat 'er niet genoeg is'. Een andere omstandigheid die uitvoering van deze wet helpt bewerkstelligen is wanneer de auravelden van de ingewijde zijn afgestemd op de hogere vibraties van Licht. Het verwerven van een hogere frequentie in het Licht tilt automatisch het lichaam, het denken en de Geest naar een hogere dimensie van denken, waardoor de oude programmering wordt losgelaten die iemand in slavernij gevangen houdt.

Men kan de wetten en hun invloed op individuen niet van elkaar loskoppelen in een universum van Eenheid. Daarom moet worden benadrukt dat compensatie ook de afspiegeling is van het multidimensionale denken van een persoon. De Meest Stralende verklaarde dit toen hij uitsprak: 'zoals een mens denkt, zo zal hij worden'.

Dit gebod waarborgt dat wat men oogst het rechtvaardige gevolg is van alles wat men heeft gezaaid. De Wet van Compensatie verzekert dat alles eerlijk is en dat alles in overeenstemming is met het Goddelijke, want de wetten zijn niet vooringenomen. Iedere ziel wordt onpartijdig en onverschillig behandeld door de wetten. Iedere ziel is zijn eigen rechter, zolang hij zich op het Aardse vlak beweegt, want de vrije wil bepaalt de geschenken die aan ieder zullen worden gegeven.

Een ander factor die een rol speelt bij rechtvaardige vergoeding is de vervulling van beloften en contracten die tussen levens zijn gesloten. Iedere ziel die naar Aarde komt, is op een missie van God, of hij of zij zich dat nu wel of niet realiseert. Contracten worden gesloten in het etherische en passeren van tijd tot tijd de revue in de droomstaat, wanneer het peil en de mate van vervulling van het individu in ogenschouw worden genomen. Als beloftes worden nagekomen, wordt de ziel tienvoudig beloond. Dit is het kenmerk van degenen die over 'gouden handen' beschikken.

Als men zijn woord niet gestand doet, wordt er een lagere trillingsfrequentie geÔnitieerd die het individu in een positie brengt van wat 'teleurstellingen' en 'frustraties' worden genoemd, die niet geheel worden begrepen op het Aardse vlak. Als iemand de complexiteit van alle dimensionale werkelijkheden en trillingsfequenties beschouwt die invloed uitoefenen op de ziel, ziet men al snel dat afstemming met het Licht van het Hogere Zelf de enige uitweg is uit slavernij. Alles moet van de hoogste trilling en waarheid zijn om iemands bestemming te kunnen beheersen. Verbinding met het Hogere Zelf en met Gods wil schenkt vrede, harmonie en een vervuld leven.

Vrije wil is het geschenk van God aan de mensheid. Dit stelt alle individuen in de gelegenheid hun eigen beloningen in het leven uit te kiezen, op basis van de toepassing van integriteit. Integriteit is de sleutel die de ziel op het spirituele pad grotere geschenken verleent, van zowel spirituele als mareriŽle aard.

Als een ziel zich niet bij machte voelt gebeurtenissen in het leven te veranderen, is het doen van een beroep op de Wet van Permanente Transmutatie van Stralende Energie (in samenwerking met het Hogere Zelf) de manier om de situatie te verhelpen. Pas deze wet toe en wacht de resultaten af. Het toepassen van deze wet schept Goddelijke Orde, en de compensatie die eruit voortkomt gaat alle begrip te boven.

Nu we het over compensatie hebben, er is een ander belangrijk aspect van deze wet, dat gaat over de beloning aan iemand zelf. Al te vaak geven personen wel aan anderen, maar geven ze niet aan zichzelf. Dit schildert een gebrek aan eigenliefde en schept een onevenwichtigheid in de energievelden die de natuurlijke energiestroom ondersteunen. Allen moeten EERST zichzelf liefhebben, en uit deze geestesgesteldheid volgt al het andere. Hoe meer je van jezelf houdt, over des te meer liefde beschik je om aan anderen te geven. Het is als met een beker die altijd vol is. De beker die overloop is de beker van Goddelijke liefde die uitstroomt, het universum in, en de gewaden van alle anderen aanraakt.

Door zichzelf niet met dezelfde vriendelijkheid te bejegenen die men aan anderen schenkt, wordt er een cyclus van ontbering in gang gezet. Positieve gedachten, houdingen, woorden en daden zijn ten allen tijde nodig zodat de energie blijft stromen. Blokkades creŽren ongerechtigheid, hoewel vanuit het unversele perspectief ongerechtigheid louter perceptueel is en geen werkelijkheid. Desalniettemin moet alles in afstemming worden gehouden met harmonie en liefde, en dit houdt ook de liefde in jegens het zelf dat men in zich meedraagt.

Overcompensatie naar anderen is een ander struikelblok voor de soepele werking van deze wet. De menselijke psyche is slim, en kan iemand misleiden tot het geloof dat als iemand meer geeft aan een ander, dat dan die ziel achtenswaardiger of liefdevoller wordt geacht. Derhalve moet geven wel een goed en eerbaar gebeuren zijn, in de zin dat het de eigenwaarde van iemand rechtvaardigt.

Zoals eerder al werd gesteld, IS geven en gul geven een achtenswaardig gebeuren en DE bezigheid die vrijheid oplevert. Maar als het geven plaatsvindt vanuit het verkeerde motief, zoals geven om te compenseren voor het gebrek aan liefde binnenin, dan worden de energieŽn wederom geblokkeerd. Allen moeten gelijkelijk aan zichzelf en aan anderen geven teneinde de energieŽn in balans te houden.

Balans! Balans! Balans! Dit is de enige weg waarlangs men meesterschap tot stand kan brengen. Als het evenwicht ten allen tijde wordt bewaard en men zich houdt aan waarheid en integriteit, dan zal de Wet van Compensatie verwerkelijkt zijn.

Als eerbetuiging aan de innerlijk God voltooi ik, El Morya, deze transmissie voor het Goddelijke. Ga in Vrede.